Home » Digitaliseringsramverk för energioptimering och smart underhåll av historiska byggnader

Digitaliseringsramverk för energioptimering och smart underhåll av historiska byggnader

Bild: Norrköpings stadsmuseum. Fotograf: Thor Balkhed.

 

Projektsammanfattning

Projektet syftar till att utveckla ett molnbaserat digitaliseringsramverk för energioptimering och underhållsplanering av historiska byggnader. Inom projektet ska digitala tvillingar motsvarande tre utvalda historiska byggnader i Norrköping skapas och artificiell intelligens kommer att utvecklas. Projektet förväntas ge en djupare förståelse för drifts- och användningsförutsättningar för historiska byggnader och göra det möjligt att automatiskt styra byggnadens uppvärmning beroende på interna värmelaster och andra specifika driftsförutsättningar.

 

Projektets mål

Det övergripande målet med projektet är att skapa en molnbaserad lösning där artificiell intelligens används som verktyg för att definiera och skapa ett digitaliseringsramverk där virtuella byggnader i form av digitala tvillingar skapas för de tre historiska byggnaderna Stadsteatern, Hörsalen och Stadsmuseet i Norrköping. Projektet förväntas ge en djupare förståelse för drifts- och användningsförutsättningarna för historiska byggnader och göra det möjligt att automatiskt styra byggnadens uppvärmning och ventilation beroende på interna värmelaster och andra specifika driftsförutsättningar.

Mer specifikt ska projektet ha uppnått följande delmål:
– Data för byggnaderna har samlats in och lagrats i molntjänsten.
– Den insamlade datan har processats i molntjänsten.
– Virtuella byggnader som digitala tvillingar av de tre historiska byggnaderna i Norrköping har skapats utifrån uppgifterna i molnet.
– Modellen har testats praktiskt i samarbete med Norrköping Norrevo Fastigheter.
– En workshop har hållits om molnbaserad datakommunikation inom Spara och Bevara.
– Minst en vetenskaplig artikel har publicerats.

Viktigt i projektet:

• Nya åtgärder ska spara energi utan att byggnaderna påverkas negativt
• Projektet är en del av arbetet med energibesparingar och energieffektivisering inom offentliga byggnader
• Digitalisering av historiska byggnader ger digitala modeller (tvillingar) som kan användas för fördjupad förståelse
• Projektete skapar relevanta data och behandlar data för fortsatt forskning och artificiell intelligens

 

Genomförande

WP1: Specificering, kommunicering och kommersialisering
Task 1.1. Undersökning av trender inom global digitalisering kopplat till IoT och molntjänster
Task 1.2. Behov av förbättrade digitala verktyg för underhåll av historiska byggnader
Task 1.3. AI lösningar för bevarande av kulturvärden och energioptimering
Task 1.4. Undersökning av kritiska områden/delar för datainsamling
Task 1.5. Kommunicering av resultat
Task 1.6. Kommersialisering av resultat

WP2: Datainsamling och kommunikation
Task 2.1. Verifiering av sensorer och digitala kameror som ska användas i projektet.
Task 2.2. Verifiering och validering av trådlös kommunikation.
Task 2.3. Test av sensorprototyper och kopplingar mellan multipla sensorer
Task 2.4 Demonstration och test av datakommunikation till molntjänst

WP3: Datalagring och processande
Task 3.1. Skapa en databas i molntjänsten Microsoft Azure Cloud
Task 3.2. Rensning av data
Task 3.3. Datalagring i en SQL databas
Task 3.4. Analys av data och maskininlärning

WP4: Studie av bevarande av kulturvärden och energibesparing med digitala tvillingar och AI
Task 4.1. Skapande av digitala tvillingar i molnet, Microsoft Azure Cloud
Task 4.2. Artificiell intelligens för digitala tvillingar
Task 4.3. Fältundersökning av Stadsteatern, Hörsalen och Stadsmuseet in Norrköping.
Task 4.4. Studie av energibesparing med digitala tvillingar

 

Projektägare: Linköpings universitet, Institutionen för teknik & naturvetenskap

Projektledare: Shaofang Gong

Kontaktuppgifter: shaofang.gong@liu.se

Publikationer:
Zhongjun Ni, Yu Liu., Magnus Karlsson., Shaofang Gong (2021). Mångsidig sensorlåda för smarta digitaliseringstillämpningar. Sid. 20-21. Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet, Campus Norrköping.

Fotograf: Thor Balkhed.

POSTER

Här hittar du en sammanfattande poster för projektet.
Läs mer