Vem är Elsa Bane och vad skall hon arbeta med i projektet ”Renoveringspraktiker i ödehus: Bättre förutsättningar för varsam energieffektivisering”

Vem är Elsa Bane och vad skall hon arbeta med i projektet ”Renoveringspraktiker i ödehus: Bättre förutsättningar för varsam energieffektivisering

Vad skall utföras inom projektet?
Till att börja med ska en översiktsbild av ödehusen och kunskapsläget kring dem skapas. Det har visat sig svårt att få tillgång till konkreta data, eftersom många av de hus som bedöms vara obebodda ligger på landsbygden, utanför planlagt område. Det kan också vara svårt för myndigheter att veta om ett hus verkligen är obebott, och även svårt för dem att dela insamlade uppgifter på grund av GDPR. Just nu samlar jag information och erfarenheter från kommunala tjänstemän som utfört inventeringar, för att diskutera dessa frågor vidare. I ett senare skede skall jag fokusera jag på själva renoveringsprocesserna, genom att följa och intervjua ett antal hushåll som tagit över ett ödehus. Tyngdpunkten ligger då på hur resonemang kring energieffektivisering och förståelse av kulturvärden formar renoveringen, och huset. Med detta som grund kommer jag i ett sista skede att diskutera förslag på förbättrade styrmedel och policies som kan underlätta ett hållbart och varsamt tillvaratagande av ödehus i Sverige.

Elsa Bane

Comments are closed.