Home » Värdering av åtgärder för energieffektivisering och förbättrat inomhusklimat i 1970-talets kulturmiljöer

Värdering av åtgärder för energieffektivisering och förbättrat inomhusklimat i 1970-talets kulturmiljöer

Bild: Piteå stad från ovan med Zonområdet i förgrunden. Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet / CC BY 2.5 SE

 

Projektsammanfattning

Projektet startar i september 2020.

Projektet syftar till att undersöka om och på vilket sätt energieffektivisering och förbättring av inomhusklimat kan göras i ett av 1970-talets tidstypiska flerbostadshusområden med varsamhet sett till kulturhistoriska och arkitektoniska värden, utifrån såväl professionella bedömningar som de boendes perspektiv. Projektet bygger på en fallstudie av Zonområdet i Piteå inom vilken inomhusklimat och energianvändning i två byggnader ska mätas och modelleras, och möjliga byggnads- och installationstekniska åtgärder identifieras.

 

Mål

Projektet syftar till att undersöka om och på vilket sätt energieffektivisering och förbättring av inomhusklimat kan göras i ett av 1970-talets tidstypiska flerbostadshusområden med varsamhet sett till kulturhistoriska och arkitektoniska värden, utifrån såväl professionella bedömningar som de boendes perspektiv Inom projektet kan följande delmål identifieras:

1. Åtgärder i form av tekniska lösningar för energieffektivisering och förbättrat inomhusklimat som kan användas i flerbostadshus inom delvis renoverade modernistiska 1970-talsområden har utvärderats.
2. Hur olika typer av åtgärder uppfattas påverka kulturhistoriska och arkitektoniska värden av boende, fastighetsägare och olika aktörer inom stadsplanering och kulturmiljövård, såsom ansvariga myndigheter och rådgivare, har identifierats.
3. Om olika val av åtgärder med motsägelsefulla krav och förväntningar kan jämkas samman har bedömts, och i så fall på vilka sätt.
4. Ett kunskapsunderlag har tagits fram för fastighetsägare och aktörer inom stadsplanering och kulturmiljövård som behandlar möjliga konsekvenser för energianvändning och inomhusklimat för 1970-talets kulturmiljöer vid olika energieffektiviseringsåtgärder.
5. Resultaten har kommunicerats för att öka kunskapen om 1970-talets kulturmiljöer hos fastighetsägare, myndigheter, och civilsamhället.

 

Genomförande

1. Mäta, beräkna och modellera inomhusklimatet och energianvändningen i ett trevåningshus och ett femvåningshus inom området. Beräkningarna och modelleringen kommer att utföras med hjälp av dynamiska byggnadsenergiberäkningar för båda husen samt detaljerad strömningsmodellering (CFD) av en enskild lägenhet i ett av husen. Dessa modeller kommer sedan att användas i arbetspaket 2 för att studera hur olika åtgärder påverkar energianvändningen och inomhusklimatet. Mätningar av energianvändning och temperaturer kommer att utföras under ett år och dessa
kommer att användas för att validera modellerna. Tidplan: sep 2020-aug 2021.

2. Undersöka vilka installations- och byggnadstekniska åtgärder som kan förbättra inomhusklimatet, minska energianvändningen och samtidigt vara ekonomiskt försvarbara. Möjliga åtgärder för att skapa ett bättre inomhusklimat och energieffektivitet kommer att identifieras med hjälp av litteraturstudier, inventering av husens utformning och egenskaper, dialoger mellan forskare och fastighetsägaren samt andra sakkunniga (exvis. inom Spara och bevaras nätverk). För att jämföra och prioritera mellan olika åtgärder utförs simuleringar av energianvändning och inomhusklimat samt livscykelkostnadsberäkningar. Resultaten används i arbetspaket 3 som grund för att studera hur åtgärdernas påverkan på kulturhistoriska och arkitektoniska värden uppfattas. Tidplan: jan 2021-dec 2022.

3. Undersöka hur olika aktörer och intressenter värderar 1970-talets kulturmiljöer generellt, och bedömer att Zonområdets kulturhistoriska och arkitektoniska värden påverkas specifikt av åtgärder som föreslås i arbetspaket 2. Detta sker genom semistrukturerade intervjuer av aktörer som professionellt arbetar med planering och förvaltning av kulturmiljöer, såsom arkitekter och antikvarier, verksamma vid Piteå kommun, Piteå museum, Norrbottens museum och konsultföretag. En fokusgrupp med boende i Zonområdet sätts samman, vilken kompletteras med en enkätundersökning till boende inom området, för att undersöka de boendes syn på sin boendemiljö och eventuella förändringar av den. Tidplan: sep 2020-jun 2023.

4. Modellera olika scenarier som bygger på identifierade åtgärder och tolkningar av hur de påverkar kulturvärdena. Inom detta arbetspaket så kommer olika scenarier att byggas upp utifrån resultaten från arbetspaket 1-3. Scenarierna kommer att innehålla hur olika åtgärder påverkar kulturvärdena och tolkningar av dessa samt vilket resultat dessa får för energianvändningen och inomhusklimatet. Tidplan: sep 2021-dec 2023.

 

Projektägare: Luleå tekniska universitet, Institution TVM, Avdelning Energivetenskap

Projektledare: Mikael Risberg, Luleå tekniska universitet

Kontaktuppgifter: mikael.risberg@ltu.se