Home » Tidigare projektdokumentation – Metoder för riskbedömning

Tidigare projektdokumentation – Metoder för riskbedömning

Projektets syfte

Det finns ett behov av att energieffektivisera befintligt byggnadsbestånd. För att sådana åtgärder skall ge planerat resultat utan oönskade effekter krävs ett kompetent helhetstänkande samt en förståelse av den befintliga byggnadens byggnadsfysikaliska funktion och värden samt hur dessa kommer att påverkas av olika föreslagna åtgärder. Syftet är att vidareutveckla metoder för statusbestämning av befintliga byggnader med bevarandevärden samt för riskbedömning av energibesparande åtgärder.

Projektinformation som PDF-fil