Smart styrning: nya metoder för klimatstyrning och konsekvensbedömningar

Smart styrning: nya metoder för klimatstyrning och konsekvensbedömningar

Projektsammanfattning

Att förstå byggnaden som ett fysiskt system är i grunden nödvändigt för att möjliggöra en varsam anpassning av äldre byggnader. Projektet syftar till att utveckla praktiskt användbara metoder för konsekvensbedömning av energirelaterade anpassningsåtgärder som också tar hänsyn till klimatförändringar och förändrade komfortkrav. Med denna metod kommer projektet vidare att undersöka möjligheterna att använda nya smarta styrstrategier för att styra inneklimatet inte enbart i monumentala byggnader, utan även andra byggnadstyper, byggda mellan 1850 och 1950.

Projektets mål

Projektets övergripande mål är att utveckla och demonstrera en praktiskt användbar metod för konsekvensbedömning baserad på en kombination av övervakning, simuleringar, riskbedömning och maskininlärning. Med denna metod kommer projektet att visa hur smartare styrning av inneklimatet kan ge lägre energi- och effektbehov samt bibehållen eller förbättrad komfort.

Specifika mål är:
– Stärka den nationella kunskapsbasen om hur kulturhistoriskt värdefulla byggnader fungerar och hur de svarar på förändringar.
– Ta fram praktiskt användbara metoder för att bedöma effekterna av anpassningsåtgärder.
– Ta fram bästa praxis för både långsiktig och kortvarig övervakning av hygrotermisk risk.
– Bedöma innovativa metoder för styrning av inneklimatet.
– Ta fram en konsekvensbedömning för utvalda kategorier av byggnader och för olika framtidsscenarier.

Genomförande

Projektet delas upp i fem arbetspaket enligt följande. Arbetspaketledare inom parentes. Alla partners kommer att delta aktivt i alla arbetspaket.

Arbetspaket 1: Samordning, övergripande metodutveckling och spridning (UU)
Samordning av projektets olika delar mot en integrerad metodik som är användbar i praktiken och för att säkerställa att resultaten kommuniceras till slutanvändarna.

Arbetspaket 2: Övervakning och riskbedömning (NIKU)
Övervakning och bedömning av inneklimat och klimatskal i utvalda fallstudier. Definition av kriterier och indikatorer för riskbedömning. Bedömning av data från tidigare övervakningar.

Arbetspaket 3: Simulering (FHG)
Baserat på resultat från arbetspaket 2 kommer detta arbetspaket att visa hur hela byggsimuleringar, i samband med långsiktig övervakning, kan användas för konsekvensbedömning och utveckling av nya styrstrategier. De viktigaste verktygen som används kommer att vara WUFI Plus och WUFI Bio.

Arbetspaket 4: Maskininlärning (NTNU)
Baserat på input från arbetspaket 2 och 3 kommer en ny metodik att utvecklas där maskininlärning används för att optimera nya styrstrategier för inneklimat och även för kontinuerlig optimering av VVS-system.

Arbetspaket 5: Styrning av inneklimatet (UU)
Utveckling, utvärdering och demonstration av nya smarta styrstrategier som är praktiskt tillämpbara. Förberedda för integration i kommersiella plattformar för styrning av inneklimatet och förvaltning.

Genomgående för alla arbetspaket är fallstudier (verkliga byggnader) och utredningar i laboratoriebyggnaderna på Fraunhofer-laboratorierna i Holzkirchen.

Projektperiod 2020-01-01-2023-12-31

Projektägare: Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen, kulturvård
Projektledare: Magnus Wessberg
Kontaktuppgifter: magnus.wessberg@konstvet.uu.se

Comments are closed.