Pro.Per.Her – Prosumenters perspektiv i kulturarvsdistrikt

Bild: Solpaneler på kulturhistoriskt hus. Fotograf: Demeester, Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Projektsammanfattning

Syftet med detta projekt är att utveckla, testa och utvärdera en metod genom vilken (potentiella) prosumenter som bor och/eller arbetar i miljöer med kulturhistoriska värden motiveras och ges möjlighet att integrera solceller. För att göra det kommer projektet använda deltagande designmetoder, byggnadsintegrerat energitänkande, metoder för bedömning av kulturvärden och energisystemteknik i två pilotfallstudier.

Projektets mål

De huvudsakliga forskningsfrågorna är:
– Vilka är de viktiga faktorerna som möjliggör eller begränsar potentiella prosumers initiativ?
– Hur kan demokratiska och kreativa former av deltagande påverka integrationen av solceller i kulturhistoriskt värdefulla miljöer?

Hypotesen är att ett nytt planeringsparadigm som bygger på demokratiska designprocesser behöver införas för att ställa om till hållbar energianvändning i kulturhistoriska bebyggelsemiljöer i både stad- och landsbygd (och för att kunna förverkliga målen i Parisavtalet och Agenda 2030).

Delforskningsfrågor som tas upp i detta projekt är:
-Vilka behov och ambitioner finns hos potentiella ”prosumenter” och andra intressenter (t.ex. antikvariska myndigheter) och i vilken grad de sammanfaller/avviker?
-Hur kan värderingar av kulturarv integreras i beslutsprocessen beträffande installation av solceller?
-Hur värderar lokala medborgare integrerad solcellsteknik och hur kan deltagande metoder förändra intressenternas värderingar och acceptans av sådan
teknik?

Genomförande

Projektet kommer att genomföras med en Living Lab (LL)-strategi. En LL är en användarcentrerad strategi för att utveckla smarta lösningar med en iterativ och interaktiv process. Den syftar till att underlätta utvecklingen av innovativa lösningar som bygger på en helhetsförståelse för företag/prosumenter/myndigheters behov och värderingar, avseende frågor om jämlikhet, autonomi och kontroll i relation till faktiska användningssituationer. Projektet är organiserat i fyra arbetspaket. En referensgrupp (RG) kommer att delta i LL.

Arbetspaket A: LL-initiering och behovskartläggning (M1-M6), Q1
Detta steg består av kartläggningssessioner som inkluderar forskargruppen, referensgruppen, fastighetsägare och andra relevanta intressenter. I detta steg kommer Living lab att initieras och kommunikationen av projektet till forskarteamet, partners, intressenter och det bredare civila samhället att påbörjas.
Uppgift A.1: Workshop med företag och offentliga myndigheter för att identifiera frågor och behov relaterade till användning av solceller i kulturhistoriskt
värdefulla miljöer.
Uppgift A.2: Fallstudieanalys av solcellsintegration i kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Steg B: Samskapande (M7-M14) Q1, Q2
I det här steget kommer deltagarna/prosumenterna att bjudas in till att delta i workshops genom affischer, sociala medier och direkta kontakter. Genom att bjuda in till workshops avses att utforska värden och samskapande lösningar såväl som att analysera känsligheten för prosumentvärden för samarbetet. Seminarierna kommer att baseras på ett designbaserat tillvägagångssätt som är organiserat i följande faser: ”Inspiration” (alla deltagare introduceras till resultaten från steg
A); ”Tankar and Experiment” (deltagarna är indelade i teman/grupper för att generera, välja och utveckla idéer genom snabba prototyper med enkla modellbyggen); ”Reflektion” (alla deltagare samlas för att diskutera och reflektera över prototyperna).
Uppgift B.1: Workshop avseende design av pilot i Piteå
Uppgift B.2: Designbaserad workshop på Gotland
Uppgift B.3: Designbaserad workshop i Piteå

Steg C: Utveckling av verktyg (M12-M20), Q2
I detta steg kommer de kvalitativa prototyperna som utvecklats i steg B vidareutvecklas av forskarna för att omvandla dem till faktiska verktyg för att vägleda solcellsutveckling i kulturhistoriska miljöer. Resultaten från steg B kommer att användas för att utveckla inventeringsverktyg (utvecklat i ett tidigare projekt inom Spara & Bevara) som beslutsfattare kan använda för att få en snabb bedömning av hur de kulturhistoriska värdena kan integreras tillsammans med ytterligare funktioner som hänför sig till möjlig inverkan som solcellstillämpningar kan ha på byggnadens eller den byggda miljöns kulturmiljövärden. Synligheten och inventeringsverktyget utvärderas tillsammans med antikvarier och solcellsplanerare, i syfte att göra dem tillämpliga för att utvärdera den
realiserbara solenergipotentialen i den byggda miljön med avseende på kulturvärden. I detta steg kommer intressenterna sammankallas i LTU Virtual Reality-lab för att vidareutveckla verktyget. I den här läge är deltagarna fria att interagera och vidareutveckla verktygets resultat.
Uppgift C.1. Utvecklingsverktyg
Uppgift C.2. Virtual Reality-workshop

Steg D: Syntes och bedömning (M20-M24), Q3
Detta steg syftar till att utvärdera living lab-processerna och resultaten. Observationerna från den interaktiva processen i steg B kommer att slutföras och intervjuer och undersökningar kommer genomföras för att utvärdera hur LL-processen förändrade uppfattningen om frågor relaterade till solceller i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. De kommer att undersöka om villigheten att stödja integrerad sollcellsteknik drivs av t.ex. miljöhänsyn, teknikintresse eller uppfattningar om hur lokalbefolkningen har varit involverad. Datainsamlingen kommer att implementeras genom att rekrytera deltagare från de två fallstudierna med ett postnummersystem. Intervjupersoner kommer att rekryteras från detta urval och från deltagare på workshops. Om urvalet blir för litet kan forskarna ta till specialiserade företag som har tillgång till en stor nationell panel. Detta steg kommer att återförena intressenterna för att ytterligare diskutera möjliggörare och hinder för solcellsapplikationer och hjälpa till att utarbeta en syntes som kommer att bidra till projektets mål.
Uppgift D.1. Fokusgruppintervjuer med LL-deltagare
Uppgift D.2. Avslutningsundersökning

Projektperiod 2021-01-01-2022-12-31

Projektägare: Luleå tekniska universitet, Inst SBN, Arkitektur och Vatten

Projektledare: Agatino Rizzo

Kontaktuppgifter: agatino.rizzo@ltu.se

Comments are closed.