Konsekvensbedömning av energieffektiviseringsåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla småhus

Konsekvensbedömning av energieffektiviseringsåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla småhus

Projektsammanfattning

I projektet analyseras och bedöms de tekniska konsekvenserna av varsamma energieffektiviseringsåtgärder i tio villor från perioden 1910-1970. Analysen innefattar livscykelanalys av miljöpåverkan samt fuktrisker. Det övergripande syftet med projektet är att få fördjupad kunskap kring nyttor och risker vid energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla småhus. Projektet genomförs som ett komplement till projektet ”Varsam energieffektivisering av 1900-talets villabebyggelse” där bevarandeaspekter är i fokus.

Tillsammans ger de båda projekten en mycket god helhetsbild av konsekvenserna av
energieffektiviseringsåtgärder i villabebyggelse med kulturvärden. Resultaten kan användas av både myndigheter och enskilda villaägare för att fatta välgrundade beslut kring val av åtgärder.

Projektets mål

I projektet analyseras och bedöms de tekniska konsekvenserna av energieffektiviseringsåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla småhus. Analysen innefattar 1) livscykelanalys av miljöpåverkan, och 2) byggnadsfysikaliska aspekter med fokus på fuktrisker. Särskild vikt läggs vid att hantera osäkerheter i hela kedjan från indata till kommunikation av resultat. Ett ytterligare syfte med projektet är kunskapsöverföring avseende energieffektivisering av fönster samt metoder för byggnadsfysikalisk simulering av historiska byggnader från forskningsinstitutet Eurac i Italien.

I projektet kommer energieffektiviseringsåtgärder för tio kulturhistoriskt värdefulla villor att studeras. Delmålen för projektet är att för dessa byggnader genomföra en noggrann livscykelanalys (LCA) av miljöpåverkan i form av klimatgasutsläpp för paket av energieffektiviseringsåtgärder. Analys och bedömning av fuktrisker genom byggnadssimulering för utvalda åtgärder där fuktrisken bedöms vara hög. Slutligen är ett mål att resultaten presenteras i form av goda exempel på energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla småhus, detta görs integrerat med projektet ”Varsam energieffektivisering av 1900-talets villabebyggelse”.

Genomförande

 • Identifiering av tio småhus sker inom projektet Varsam energieffektivisering av 1900-
  talets villabebyggelse.
 • Identifiering av anpassade energieffektiviseringsåtgärder påbörjas inom projektet Varsam
  energieffektivisering av 1900-talets villabebyggelse.
 • Utförlig teknisk inventering av byggnaderna genomförs med avseende på konstruktioner,
  material och installationer.
 • Täthetsprovning (blower door) genomförs för varje byggnad.
 • Vid behov utförs u-värdesmätningar och karaktärisering av materialegenskaper.
 • Inneklimatmätningar av temperatur, relativ fuktighet och Co2 påbörjas i samtliga
  byggnader.
 • Modeller för byggnadssimulering i WUFI påbörjas.
 • Vistelse på Eurac för kunskapsöverföring om fönsterlösningar och WUFI
 • Identifiering av paket av energieffektiviseringsåtgärder enligt EN 16883:2017 genomförs
  för samtliga byggnader i samverkan med projektet Varsam energieffektivisering av 1900-
  talets villabebyggelse.
 • Analys och simuleringar med avseende på LCA, LCC och fuktrisker genomförs.
 • För LCA används metodik utvecklad av RiBuild.
 • Byggnadssimuleringar WUFI+.
 • Kompletterande undersökningar av byggnaderna genomförs vid behov.

Projektperiod 2022-07-01-2024-06-30

Projektägare: Uppsala universitet, Konsvetenskapliga institutionen.

Projektledare: Gustaf Leijonhufvud

Kontaktuppgifter: gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

Comments are closed.