Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder. Hur väl fungerar styrmedlen på lokal nivå?

Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder. Hur väl fungerar styrmedlen på lokal nivå?

Projektsammanfattning

Bakgrunden till projektet är våra högt satta politiska mål om energieffektivisering av byggnader samtidigt som vi har högt satta mål om bevarande av kulturmiljöer och mål om en god bebyggd och gestaltad livsmiljö. Tidigare studier har visat att riktlinjer för bevarande av kulturvärden och riktlinjer för energieffektiviserande renovering inte får det väntade genomslaget i hantering av bygglov och i beslut i renoveringsprocesser.

Projektet belyser hur styrmedel för energieffektiviseringar implementeras på lokal nivå och hur de inverkar på aktörers beslut i renoveringsprocesser. Syftet är att ta fram kunskap om hur byggprocess, bygglovhantering, energirådgivning och renovering går till i fyra kommuner. Energimyndigheten bedömer att projektet lyfter en viktig frågeställning och att den berör ett aktuellt problem.

Projektets mål

Målet är att bidra till en mer konsekvent användning av styrmedlen för att öka energieffektiviseringspotentialen och samtidigt skydda kulturvärden.

Projektet har som kunskapsmål att undersöka vilka riktlinjer som finns, hur de används idag inom bygglovshantering, energirådgivning och renoveringsprocesser och vilka aktörer som deltar i de processerna. Fyra orter av olika storlek kommer att studeras: Stockholm, Göteborg, Visby och Gävle. Vidare har projektet mål om nyttiggörande. Det handlar dels om att skapa underlag till förbättrade processer och rutiner, dels genom att aktivt påverka processerna kring bygglovshantering, energirådgivning och renovering genom att initiera diskussioner och möten mellan olika inblandade nyckelaktörer.

Genomförande

Projektet avser att studera styrmedel för energieffektivisering av bostäder och hur dessa används i praktiken när beslut tas inför en renovering med fokus på möjliga effekter och konflikter med arkitektur och kulturvärden. Med styrmedel menas här lagar och regelverk, måldokument på nationell och lokal nivå och rådgivning som tas fram på olika nivåer av myndigheter, rådgivare och organisationer inom fastighetssektorn.

Här hittar du en sammanfattande poster för projektet.

Projektperiod 2020-01-01-2023-12-31

Projektägare: Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård

Projektledare: Mattias Legnér

Kontaktuppgifter: mattias.legner@konstvet.uu.se

Övriga projektdeltagare: Paula Femenías, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik

Comments are closed.