Energieffektiviserings- och klimatomställningsåtgärder med bevarade kulturvärden för medeltida kyrkors takkonstruktioner av trä

Energieffektiviserings- och klimatomställningsåtgärder med bevarade kulturvärden för medeltida kyrkors takkonstruktioner av trä

Projektsammanfattning

Det här projektet handlar om våra äldsta bevarade träkonstruktioner: takkonstruktionerna i våra medeltida kyrkor. Projektet sammanställer goda exempel kring hur medeltida kyrktak kan förvaltas för att uppnå en rimlig energieffektivitet med samtidig hänsyn till kulturhistoriska värden.

Projektet dokumenterar takkonstruktionernas uppbyggnad och kulturhistoriska värden, redovisar och diskuterar kyrkobyggnadernas energieffektivitet och komfort samt beskriver goda renoveringslösningar. Klimatförändringarna kommer fortare än förväntat och åtgärder för energieffektivisering, energiomställning och klimatanpassning vidtas också fort. Det är oerhört angeläget att de åtgärder som genomförs varken skadar dessa unika konstruktioner tekniskt eller reducerar deras kulturhistoriska värden. Projektet vägleder dagens och framtidens förvaltare av kyrkorna, men också viktigt för allmänheten. Detta sköra medeltida kulturarv är ett allmänt intresse och en unik del i en god bebyggd miljö.

Projektets mål

Projektets syfte är att stödja en förvaltning av vårt äldsta bevarade träbyggande där:

 • Energibesparingsåtgärder
 • Energiomställningsåtgärder
 • Klimatanpassningsåtgärder
  Balanseras mot kulturvärden på ett sådant sätt att ett antal identifierade potentiella hot
  mot kulturvärdenas bevarande kan undvikas.
  Genom litteraturstudier, intervjuer och workshops med relevanta personer – från
  kyrkvaktmästare och konsulter till myndigheter och forskare – ska en vägledning för
  tillvaratagande av kulturvärden vid val av åtgärder tas fram och goda exempel
  presenteras.

Genomförande

Projektets huvudmål uppnås genom en stegvis process i genomförandet av projektets arbetspaket. Kontakt söks med relevanta aktörer (som representanter för kyrkoförvaltning, praktiserande hantverkare och konsulter och forskare) och genom intervjuer av dessa definieras några huvudteman, som uppfattas som de allra viktigaste i samband med energieffektivisering av kyrkorna och påverkan på
kulturhistoriska värden.

Projektets sex arbetspaket är följande;

AP1: Vetenskaplig projektledning

AP2: Översiktlig state-of-the-art

AP3: Intervjustudie

AP4: Temabaserade workshops

AP5: Uppföljande intervjuer

AP6: Vägledning med goda exempel

Projektperiod 2022-07-01-2024-06-30

Projektägare: RISE Research Institutes of Sweden AB, avdelningen för Bygg och fastighet.

Projektledare: Ylva Sandin

Kontaktuppgift: Ylva.sandin@ri.se

Comments are closed.