Databas med goda exempel på varsam energieffektivisering – en genomförbarhetsstudie

Databas med goda exempel på varsam energieffektivisering – en genomförbarhetsstudie

Projektsammanfattning

Inom projektet IEA SHC Task 59: Renovating Historic Buildings towards Zero Energy utvecklades och implementerades en databas för att visa goda exempel på varsam energieffektivisering.
Syftet med det föreslagna projektet är att undersöka om och hur den befintliga databasen skulle kunna bli en långsiktig kunskapsresurs för svenska avnämare.

Projektets mål

Syftet med det föreslagna projektet är att undersöka om och hur den befintliga databasen
skulle kunna bli en långsiktig kunskapsresurs för svenska avnämare. I en förlängning
finns en vision att databasen under en tioårsperiod hålls tillgänglig samt att den får sådan
uppmärksamhet och status att uppdateringen sker spontant. En databas med goda
exempel kan också bli en tillgång för framtida forskning, inte bara om varsamma
lösningar utan också om hur kunskap och erfarenhet från enskilda objekt kan
generaliseras och överföras.

 • Det övergripande målet är att ta fram ett förslag till genomförande
  vilket berörda parter kan ta ställning till under 2024.
 • De specifika delmålen är förslag till:
  • Hur databasen kan finansieras och administreras på lång sikt. Förslaget ska vara
  förankrat bland berörda aktörer.
  • Hur databasen löpande kan uppdateras och kvalitetssäkra utifrån hinder och
  drivkrafter.
  • Anpassning av den befintliga databasen med utgångspunkt från användarnas behov.
  • Databasen har fyllts på med minst tio objekt och demonstrerats för svenska
  avnämare.

Genomförande

Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Eurac Research, ett regionalt forskningsinstitut från Italien. Uppsala universitet leder projektet och står för den svenska delen av genomförandet.
Eurac research, som var ansvarig för utveckling och implementering av databasen inom Task 59, bidrar med kunskap om databasen i sig, rutiner för kvalitetssäkring samt erfarenhetsåterkoppling om hur databasen tagits emot i andra Europeiska länder.

Projektets fem arbetspaket är följande;

 • Behovsanalys
 • Metoder och drivkrafter för att löpande fylla på databasen med relevant och kvalitetssäkrat innehåll
 • Utveckling och anpassning av databasen
 • Plan för långsiktig drift och förvaltning av databasen
 • Slutrapport och presentation

Projektperiod 2023-01-02-2023-12-31

Projektägare: Uppsala universitet, Inst. Konstvetenskaper

Projektledare: Tor Broström

Kontaktuppgifter: tor.brostrom@konstvet.uu.se

Comments are closed.