Arvet efter Varvet – fönstrens viktiga roll vid bevarande av Kockums kulturvärde, minskat energibehov och god inomhuskomfort

Arvet efter Varvet – fönstrens viktiga roll vid bevarande av Kockums kulturvärde, minskat energibehov och god inomhuskomfort

Projektsammanfattning

Projektet Varvsstaden i Malmö transformerar Kockums industriområde till en ny blandad stadsdel. Bevarandevärdet är stort för området, med kulturhistoriska värden både i platsen, byggnaderna och materialen. En viktig parameter är fönstren, som starkt bidrar till platsens och byggnadernas identitet.
För att uppnå en god inomhuskomfort i de renoverade byggnaderna, är en uppgradering av fönstren nödvändig. I detta projekt analyseras den tidigare renoverade byggnaden på samma område, Magasin 211, och de lösningar som där använts för uppgradering av de befintliga fönstren; konstruktioner, möjlighet till återbruk, energieffektivisering, funktionalitet, säkerhet etc. Analys utförs även av inomhusklimatet i den färdiga byggnaden samt dagsljus.

Projektets mål

Det övergripande syftet med projektet är att presentera ett koncept för återbruk av fönster i kulturhistorisk lokalbebyggelse, baserat på uppmätta resultat från ett färdigställt projekt, med specifikt fokus på bevarande av kulturvärden och ökad energieffektivitet för projektet Varvsstaden i Malmö. Konceptet optimeras tekniskt med avseende på transmissionsförluster, dagsljus, brandsäkerhet, bärighet men också med avseende på solvärmelast, inomhuskomfort och behov av installationstekniska system.
Ny kunskap etableras om möjligheter för, och kvalitetsutvärdering av, fönster och glas för återbruk, inkluderande utvärdering av nya metoder för att möjliggöra återbruk av gammalt glas. Resultatet kommer både att vara specifikt och generellt utformat, för att möjliggöra ett brett användande vid renovering och återbruk av fönster, nationellt såväl som internationellt.

Målet är att presentera en metodik för återbruk och renovering av fönster och glas, med bibehållet kulturvärde och ökad energieffektivitet, som möjliggör ett gott inomhusklimat med minimal invändig påverkan på de kulturhistoriska byggnaderna.


Genomförande

Projektet genomförs i samverkan mellan ett forskarlag på LTH och projektorganisationen på Varvsstaden AB. Forskarlaget på LTH representerar främst kompetenser inom byggnadsmekanik, byggnadsfysik, brandteknik och installationsteknik. Varvsstaden AB kompletterar forskarlaget med kompetens om projektet och kulturvärden. Intervjuer av brukare ingår i studien.

Projektets sju arbetspaket är följande;

-Platsens betydelse för staden

-Regelverk och lagstiftning

-Teknisk utredning renoverade fönster Magasin 211

-Teknisk utredning inomhuskomfort

-Konceptförslag renovering fönster

-Sammanställning av dokumentation av renovering Magasin 211

Projektperiod 2022-08-15-2024-06-30

Projektägare: Lunds universitet, Inst. Installation och klimatiseringslära

Projektledare: Ulla Jansson

Kontaktuppgifter: ulla.janson@hvac.lth.se

Comments are closed.