Hur ska kulturvärden värnas när byggandet i landet ökar?

Hur ska kulturvärden värnas när byggandet i landet ökar?

Riksantikvarieämbetet har precis publicerat sin nya rapport Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser. I den framkommer det att kommunerna behöver bättre förutsättningar för att kunna värna och bevara kulturvärden i bebyggelsen när byggandet i landet ökar:

Fyra förutsättningar lyfts i rapporten fram som särskilt viktiga för att kommunerna ska kunna ta tillvara kulturvärdena i bebyggelsen. Dessa är: formellt skydd i detaljplaner eller områdesbestämmelser, aktuella kulturmiljöprogram, tillgång till antikvarisk kompetens och att kulturvärden redovisas i översiktsplaner.

Rapporten går att läsa i sin helhet via Riksantikvarieämbetets hemsida.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.