Home » Byggnadsminne fick värmepump

Byggnadsminne fick värmepump

klints rum två dataloggers

Sammanfattning

En luft/luft-värmepump av standardutförande installerades i den byggnadsminnesförklarade mangårdsbyggnaden Klints i Othem i syfte att förbättra inneklimatet för bevarande. Projektet syftar till att utvärdera hur värmepumpar fungerar i detta sammanhang: energitekniskt, ekonomiskt och antikvariskt.

 

Beskrivning

Mangårdsbyggnaden vid Klints i Othem är ett kalkstenshus på norra Gotland. Byggnaden har på grund av sina kulturhistoriska värden klassats som byggnadsminne. Under oktober 2006 besiktigades fastigheten med avseende på klimatrelaterade skador. Husets stora och akuta problem visade sig vara ett alldeles för fuktigt inneklimat. I den södra delen av källaren fanns fuktrelaterade skador, bl.a. algbeväxning på invändig puts, saltutfällningar och fuktfläckar. I stora delar av huset fanns angrepp av strimmig trägnagare. I södra bottenvåningen stod en del äldre möbler som var svårt angripna av strimmig trägnagare. Det fanns dock ingen direkt märkbar dålig lukt eller andra spår av kraftig mögelförekomst.

 

Energieffektiviserande åtgärder

En luft/luft-värmepump installerades i byggnadens södra källare under slutet av februari 2007. Den består av en utomhusenhet (förångare) och en inomhusenhet (kondensor.) Enheterna förbinds med rör som dras genom hål (cirka 5 cm diameter) i ytterväggen. Värmepumpen ställdes in på grundvärmeläget 10°C. Under våren 2008 införskaffades en fuktregleringsenhet (modell IVT HR) till värmepumpen. Denna styr värmen mot ett börvärde på relativ fuktighet i intervallet 10-18ºC.

 

Resultat och Slutsatser

Sammantaget har värmepumpen haft en positiv effekt på inneklimatet. Försöket på Klints visar att en vanlig luft/luft-värmepump fungerar bra både vad gäller skyddsvärme och avfuktning. Den akuta risken för mögel, röta, insekter och annan biologisk nedbrytning har minskat och delvis eliminerats. Energianvändningen är cirka en tredjedel jämfört med en skyddsvärmelösning med direktverkande el. Värmepumpen kan dock uppfattas som visuellt störande och påverkar den estetiska och arkitektoniska upplevelsen av den ålderdomliga miljön. Men detta måste vägas mot nyttan med installationen. Värmepumpen är inte en ideal lösning, man får se den som ett reversibel långtidsprovisorium vilket i många fall kan den vara kompromiss som gör att en byggnad överlever ytterligare en generation.

 

Kontaktinformation

Tor Broström
+46 498 10 8323
tor.brostrom@konstvet.uu.se

KLints fasad