Home » Inventering av arbetsmetodik vid simulering av kulturhistoriska byggnader i praktiken

Inventering av arbetsmetodik vid simulering av kulturhistoriska byggnader i praktiken

Bild: Detalj av ritning över hus vid Tjärhovsgatan, Stockholmskällan.

 

Projektsammanfattning

Kulturhistoriska byggnader är ofta komplicerade att simulera och konsekvenserna av felaktigheter kan bli allvarliga. Det kräver att simulering av dem utförs med tillförlitliga verktyg och metoder. Det är därför av vikt att undersöka orsakerna till kvalitetsskillnaderna, vad som kan göras åt dem, hur forskningsresultat inom området ska bli praktiskt tillämpade och vilka kvalitetssäkringsåtgärder som kan behövas. Detta projekt avser att inventera hur simulering av historiska byggnader går till i praktiken och identifiera möjligheter till kvalitetssäkring, effektivisering och tillgänglighet.

 

Projektets mål

Projektet ska ta fram metoder för kvalitetssäkring av simulering av kulturhistoriska byggnader och därigenom underlätta en ökad och mer kreativ användning av simulering när åtgärdsförslag utformas och väljs så att långsiktiga konsekvenser tas i beaktande. Projektet förväntas även leda till en förbättrad optimering av energieffektivitet och hållbarhet i förhållande till resursanvändning samt underlätta att lämpliga inomhusklimat för bevarande av byggnader och inventarier, och att god termisk komfort för användare av byggnaderna åstadkoms.

Projektets delmål är:

– En ökad kunskap om, och en överblick över användningen av verktyg och metoder i byggnadssimuleringen av historiska byggnader i dagsläget.
– En undersökning av förutsättningarna för kvalitetssäkrande metoder har utförts.
– Förslag på kvalitetssäkrande metoder har tagits fram.
– Resultat från projektet har publicerats i minst en artikel i en vetenskaplig tidskrift.
– Minst tre artiklar publicerade i populärvetenskapliga tidskrifter som är riktade till praktiserande konsulter och/eller ägare och förvaltare av historiska byggnader.

 

Genomförande

Metodiken går ut på att på olika sätt inhämta praktiserande konsulters synsätt och kunskap om deras användning av byggnadssimulering i samband med åtgärder i historiska byggnader. Upplägget är att genomföra en enkät med så många svarande som möjligt för bredare kunskapsinhämtning, intervjuer med några av konsulterna för fördjupad insikt och en testuppgift för några av konsulterna att utföra för att kunna kvantifiera skillnader i resultat respektive identifiera och dokumentera arbetsmetoder och deras inverkan. Vidare är planen att genomföra ett par seminarier för diskussion om verktyg, metoder och potentiella kvalitetssäkringsstrategier.

2020
Vår: Undersökning av förutsättningar, värvning av konsulter för deltagande i studien.
Höst: Intervjuer med minst 10 praktiserande konsulter verksamma inom området. Analys av intervjuerna, utformning av enkät.

2021
Vår: Genomförande av enkät, analys av resultat, utformning av simuleringstest för konsulterna. Minst en artikel i en populärvetenskaplig tidskrift.
Höst: Genomförande av simuleringstest.

2022
Vår: Analys av simuleringstestet, genomförande av kompletterande intervjuer.
Höst: Genomförande av seminarium för konsulter, diskussion om resultat av enkät och test och metoder för kvalitetssäkring. Författande av en vetenskaplig artikel, ytterligare en artikel i populärvetenskaplig tidskrift.

2023
Vår: Framtagande av metoder för kvalitetssäkring, värvning av konsulter att testa dem, utvärdering av test. Ytterligare minst en populärvetenskaplig artikel.
Höst: Avslutande seminarium för konsulter, feedback på kvalitetssäkringsmetod och framtagande av råd och rekommendationer, minst en konferensartikel. Rapportskrivande.

 

Projektägare: Kungliga Tekniska Högskolan Institutionen för Byggvetenskap, avd Hållbara Byggnader

Projektledare: Torun Widström

Kontaktuppgifter: torun.widstrom@byv.kth.se