Home » Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Projektbeskrivning

Titel: Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Projektinformation:
Huvudman: Högskolan på Gotland
Projektledare: Tor Broström
Projektet startade: 2011
Projektet avslutas: 2014
Medverkande forskare:
Högskolan på Gotland
Tor Broström
Anna Donarelli
Sammanfattande beskrivning
Syfte:
Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader (CEK) vid Högskolan på Gotland bedriver forskning, utveckling, utbildning och information om energieffektivisering och inomhusklimat i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. I den första etappen av forskningsprogrammet Spara och bevara hade CEK ett ansvar för vetenskaplig samordning, gemensamma programaktiviteter samt för programmets hemsida, www.sparaochbevara.se. CEK kommer ha en fortsatt samordnande roll inom programmet. Syftet med detta är dels att hålla samman de olika projekten i en samlad forskargrupp, dels att bättre ta vara på den potential för flervetenskaplig forskning som finns inom programmet, men inte alltid i varje projekt. CEK ska verka för att den samlade nationella kompetensen ska kunna ligga till grund för internationell samverkan inom såväl forskning och utveckling som standardisering. CEK ska skapa ett mervärde för forskningen genom att fungera som en katalysator och ett nav i utbyte av information och kunskap mellan projekten och olika avnämargrupper.
Genomförande:
CEK är tänkt att vara en nationell resurs vad gäller varsam energieffektivisering. Under en inledande period har verksamheten att fokuserat på byggnader med tydliga kulturhistoriska värden; kyrkor, slott, herrgårdar mm. I nästa steg är ambitionen att även kunna ta sig an det större beståndet av något modernare byggnader. CEK stöds ekonomiskt av Högskolan på Gotland, Energimyndigheten, Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan, EU-kommissionen (7:e ramprogrammet) samt Interreg IVa.
Forskningen inom centrumet ska bidra till att skapa kunskapsmässiga förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av byggnader och dess inventarier, med ett fokus på frågor om inneklimat och förebyggande konservering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det omfattar såväl energieffektivisering som effekterna av ett förändrat globalt klimat.
Från och med 2011 är CEK en del Högskolans profilområde, Hållbar förvaltning av kulturarv, där Högskolan gör en långsiktig satsning för att bygga upp en bestående utbildnings- och forsknkingsmiljö av internationell klass.
CEK har ett fortsatt ansvar för samordning och programövergripande aktiviteter enligt följande:
– CEK ska verka för att projekten inom programmet inte onödigtvis överlappar samtidigt som man tar vara på möjligheter till flervetenskapligt samarbete och sampublicering. Detta samarbete ska inte bara syfta till att besvara givna frågor utan även till att identifiera nya forskningsuppgifter. Regelbundna seminarier och workshops anordnas i samverkan med olika avnämare. Seminarierna kommer att vara inriktade på gemensamma vetenskapliga frågor, i work shops får forskarna arbeta tillsammans med verkliga problem i utvalda byggnader.
– För de doktorander som ingår i programmet anordnas en informell forskarskola med gemensamma kurser och seminarier samt möjligheter till utbyten mellan deltagande forskningsinstitutioner. Inom det europeiska projektet Climate for Culture finns redan en forskarskola med ett tiotal doktorander, de svenska doktoranderna erbjuds möjlighet att delta forskarskolans aktiviteter
– Inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet CEN TC 346 Conservation of Cultural Property har man nyligen beslutat att starta en arbetsgrupp för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Standards är det kanske viktigaste strategiska verktyget för att gå från forskning till praktisk tillämpning. Här finns en möjlighet för de svenska forskarna att inte bara bidra med sin kunskap utan att faktiskt ta en ledande roll. Samtidigt får man tillgång till en arena med några av Europas främsta inom området.
– Informations- och kunskapsöverföring byggs upp med programmets hemsida som bas. En informatör anlitas för detta arbete. Sammanfattningar och syntesrapporter tas fram i samverkan med forskarna i de olika projekten. Den dialogplattform som börjat utvecklas under den första programperioden ska konsolideras och lämnas över till avnämare som kan driva den i ett fortvarighetstillstånd.
– Inom ovanstående punkter är samverkan och samordning med Riksantikvariämbetet en genomgående komponent i arbetet.
Tor Broström är projektledare och för ovanstående arbetsuppgifter knyts en informatör och en
kvalificerad samordnare som praktiskt arbetar med samordning och samverkan
a) internt inom projektet
b) med olika avnämare
c) kring det internationalla standardiseringsarbetet
Personal:
Tor Broström, Professor i kulturvård (föreståndare för CEK)
Maria Brunskog, Fil Dr i kulturvård (konservator)
Eva Marie Fahlin, Fil Mag i arkeologi
Joakim Hansson, Fil Dr i arkitekturhistoria (antikvarie)
Jan Holmberg, Tekn Dr i arkitektur
Poul Klenz Larsen, Tekn Dr i byggnadsteknik
Mattias Legnér, Docent i kulturvård
Gustaf Leijonhufvud, Doktorand (antikvarie)
Magnus Wessberg, Doktorand, Civ Ing i maskinteknik,