Home » Tidigare projektdokumentation – En granskning av tidigare styrmedel

Tidigare projektdokumentation – En granskning av tidigare styrmedel

Projektets syfte

Projektet syftade till att granska tidigare policies och offentliga utredningar som fokuserat på energieffektivisering i befintlig bebyggelse. År 1973-74 inträffade den globala oljekrisen som ledde till en statlig politik för energibesparing i Sverige. Ett delsyfte med projektet var att utvärdera effekter av de åtgärder som vidtagits med avseende på energibesparing och kulturhistoriska värden. Ett andra delsyfte var att bättre förstå hur kulturmiljövårdens förhållningssätt till energibesparingsmål har förändrats sedan 1970-talet. Politiken för energieffektivisering i samhället har utvecklats, men det är dåligt känt hur olika styrmedel faktiskt har påverkat bebyggelsen.

PDF-fil: Tidigare information om genomförande, förväntade resultat etc.