Home » Handbok – Byggnadsantikvarisk solkartering

Handbok – Byggnadsantikvarisk solkartering

Fulltext-PDF: Handbok – Byggnadsantikvarisk solkartering

Utbyggnaden av solenergi går idag snabbt, och i många länder står idag solelproduktionen för 6-8 % av elbehovet. En stor del av solcellsanläggningar installeras på tak, vilket ställer krav på att installationerna integreras väl med den befintliga byggnaden, inte minst när det gäller kulturhistoriska byggnader och områden. Det här dokumentet är tänkt att fungera som en handbok som visar hur olika verktyg och metoder kan användas för att ge ett bättre beslutsunderlag när det gäller installation av solenergianläggningar på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Handboken fokuserar på hur de kulturhistoriska värdena upplevs (i.e., upplevelsevärden), vilket till stor del beror på synintrycket av en solenergianläggning. Därför användes dels en kvantitativ metodik, vilken kvantifierar synligheten av potentiella solenergianläggningar och kombinerar denna med solenergipotentialen. Dels användes en kvalitativ metod där experter intervjuades, vilka, genom sin profession, på olika sätt kommer i kontakt med solenergifrågor och/eller antikvariska aspekter.

Resultaten visar att ett kvantitativt verktyg inte kan användas enskilt, men måste kombineras med andra, mer kvalitativa, metoder, dvs. en mer nyanserad förståelse behövs för hur en installations färg, form och textur påverkar både för en enskild byggnad och för ett större bestånd. Produktutveckling mot mer integrerade lösningar är därför önskvärd även om detta istället kan påverka de så kallade dokumentvärdena, det vill säga åverkan på byggnadens material blir högre än om traditionella, utanpåliggande solcellslösningar används.
Resultaten från intervjustudien visar också att synen på solenergi på kulturhistoriska byggnader varierar mellan olika yrkesgrupper. Beslutsprocessen bör därför vara tvärfacklig och dialogbaserad.

Slutligen bör inte de mest skyddsvärda byggnaderna vara föremål för solenergiinstallationer, men en mycket stor del av byggnadsbeståndet är mer eller mindre kulturhistoriskt värdefull, vilket betyder att det inte går att ignorera de antikvariska aspekterna om Sverige ska nå de uttalat ambitiösa energimålen.