Home » Varsam energieffektivisering av 1900-talets villabebyggelse

Varsam energieffektivisering av 1900-talets villabebyggelse

Bild: Flygbild över Norra Ängby, fotograf Jan Augustsson / Riksantikvarieämbetet. Wikimedia Commons / CC BY 2.5

Projektsammanfattning

Projektet startar januari 2021.

Projektet kommer att kartlägga kulturhistoriskt värdefull villabebyggelse, byggd mellan 1910 och 1970, med avseende på ursprungliga byggnadskonstruktioner, renoveringsåtgärder som utförts, samt i vilken utsträckning bebyggelsen är skyddad mot förvanskning. Vidare kommer projektet att bidra till en ökad förståelse för hur den kommunala hanteringen av denna bebyggelsen fungerar i praktiken, samt hur ägare till kulturhistoriskt värdefulla villor resonerar kring energieffektivisering och bevarande. I projektet kommer paket med varsamma energieffektiviseringsåtgärder att tas fram för tio typiska villor, och en handbok riktad till fastighetsägare, energirådgivare och entreprenörer kommer att framställas.

Projektets mål

Projektets övergripande syfte är att ta fram fördjupad kunskap om hur kulturhistorisk värdefull villabebyggelse kan energieffektiviseras på varsamma sätt. Projektet ska även kartlägga representativa områden med kulturhistoriskt
värdefull villabebyggelse med avseende på ursprungliga byggnadskonstruktioner, renoveringsåtgärder som utförts, och i vilken utsträckning bebyggelsen är skyddad mot förvanskning Inom projektet ska även paket med varsamma
energieffektiviseringsåtgärder för tio typiska villor tas fram. Mer konkret ska projektet ha uppnått följande delmål:

  • Hur kulturvärden i villabebyggelsen skyddas genom olika typer av lagstiftning och hur dessa tillämpas i praktiken har kartlagts.
  • En detaljerad kvantitativ studie av fem representativa villaområdens status vad gäller utförda energieffektiviserande åtgärder, energiprestanda och förutsättningar för varsam energieffektivisering har tagits fram.
  • En kvalitativ intervjustudie har genomförts kring förutsättningarna för varsamma energieffektiviseringsåtgärder i villabeståndet utifrån fastighetsägares och kommunala tjänstepersoners perspektiv.
  • Paket med varsamma energieffektiviseringsåtgärder för tio representativa villor har tagits fram. Paketen ska innehålla varsamma, fuktsäkra och långsiktigt hållbara åtgärder anpassade efter varje typbyggnads förutsättningar, och ska på ett pedagogiskt sätt visa hur ett systematiskt tillvägagångssätt kan tillämpas för att ta fram åtgärder i villor.
  • En förenklad metodik för att ta fram paket av varsamma energieffektiviserande åtgärder i kulturhistoriskt värdefulla småhus har tagits fram. Metodiken ska bygga på den europeiska standarden EN 16883 och vända sig till fastighetsägare, energirådgivare och entreprenörer.
  • Samverkan har skett med Energimyndighetens nätverk för småhus för att säkerställa resultatspridning.

Genomförande

AP1 Kartläggning, månad 1-6. Detta innebär en undersökning av skyddsvärda villaområden i tio representativa kommuner, valda utifrån att det skall vara en spridning gällande exploateringstryck, storlek och geografi.

AP2 Undersökning av förutsättningar för varsam energieffektivisering i representativa villaområden. Månad 7-24. Detta innebär att fem områden väljs ut ur AP1 för att utföra undersökningar av förändringar med fokus på energieffektiviserande åtgärder. Med utgångspunkt i befintliga inventeringar av bebyggelsen genomförs utvändiga besiktningar och enkätundersökningar till fastighetsägare och kommunala tjänstemän för att förstå vilka förändringar som skett och vilka incitament som legat till grund för förändring respektive bevarande.

AP3 Fastighetsägarnas perspektiv. Månad 19-24. I detta AP genomförs djupintervjuer med ett representativt urval av de olika typer av villaägare som besvarat enkäterna om hur de resonerar kring energieffektivisering, renovering och bevarandeaspekter. Hur olika aktörer fattar beslut och agerar i frågor som rör energieffektivisering av villabebyggelsen blir viktigt att förstå för att kunna hantera relationen mellan den potentiella energieffektiviseringspotentialen med de möjligheter och krav som finns på bevarande av kulturvärden. Detta arbetspaket syftar till att komma närmare en förståelse av villaägarnas syn på energieffektivisering och bevarande samt vilket behov av kunskap som finns hos denna målgrupp.

AP4 Framtagande av åtgärdspaket för typiska byggnader. Månad 25-36. I detta AP ingår flera delundersökningar. Totalt 10 representativa byggnader väljs ut och studeras enligt följande: a. Byggnadsundersökning (klimatskal, tekniska system, användning, kulturhistoriska värden). b. Potentiella åtgärder anpassade för byggnaden identifieras. c. Åtgärder bedöms utifrån tekniska och antikvariska aspekter. d. Åtgärdspaketen analyseras utifrån fuktsäkerhet samt energianvändning och klimatpåverkan över hela livscykeln.

Projektägare: Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen, kulturvård

Projektledare: Gustaf Leijonhufvud, Uppsala universitet

Kontaktuppgifter: gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se