Home » Etapp IV – Forskningsprojekt-OLD

Etapp IV – Forskningsprojekt-OLD

PDF-fil: Programbeskrivning etapp IV

1900-TALETS VILLABEBYGGELSE

Projektet kommer att kartlägga kulturhistoriskt värdefull villabebyggelse, byggd mellan 1910 och 1970, med avseende på ursprungliga ...
Läs mer

FUKTBUFFRING & VÄRMEEGENSKAPER - YTMATERIAL I MUSEER

Syftet med projektet är att undersöka inverkan av olika hygroskopiska ytmaterial på historiska ...
Läs mer

ATT HANTERA FÖRÄNDRINGAR I HISTORISKA BYGGNADER

Syftet med projektet är att utveckla en systemdynamisk modell för att öka förståelsen för vad som påverkar ...
Läs mer

RÄTT KOMBINATION AV ENERGI- & EFFEKTÅTGÄRDER

Projektet har som övergripande mål att ge olika aktörer möjlighet att på ett medvetet och strukturerat sätt kunna välja de bästa kombinationerna av energiåtgärder ...
Läs mer

PROSUMENTERS PERSPEKTIV I KULTURARVSDISTRIKT

Syftet med detta projekt är att utveckla, testa och utvärdera en metod genom vilken prosumenter ...
Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING & INOMHUSKLIMAT I 1970-TALETS KULTURMILJÖER

Projektet syftar till att undersöka om och på vilket sätt energieffektivisering och förbättring av ...
Läs mer

SMART STYRNING - NYA METODER

Att förstå byggnaden som ett fysiskt system är i grunden nödvändigt för att möjliggöra en varsam anpassning av äldre byggnader. Projektet syftar till att utveckla ...
Läs mer

ENERGIEFFEKTIVITET, KULTURVÄRDEN I BOSTÄDER - STYRMEDEL PÅ LOKAL NIVÅ

Projektet belyser hur styrmedel för energieffektiviseringar implementeras på lokal nivå och hur de inverkar ...
Läs mer

FÖRBÄTTRAD BEDÖMNING AV VINDPÅVERKAD LUFTINFILTRATION

Projektet syftar till att genom att undersöka metoder ta fram säkrare indata till simuleringar av kulturhistoriska ...
Läs mer

RIVA, CIRKULERA, BYGGA NYTT ELLER RENOVERA?

Genom samarbete ska ett verktyg skapas där fokusområdena energianvändning, klimatpåverkan ...
Läs mer

INVENTERING AV ARBETSMETODIK VID SIMULERING

Kulturhistoriska byggnader är ofta komplicerade att simulera och konsekvenserna av felaktigheter kan bli ...
Läs mer

HAMPAKALK SOM TILLÄGGSISOLERINGS- MATERIAL

Målet är att inhämta, analysera och publicera data från försöksväggar byggda i hampakalk ...
Läs mer

LIVSCYKELBEDÖMNINGAR FÖR HÅLLBART UNDERHÅLL & RENOVERING

Projektet syftar till att ta fram ny kunskap och förståelse kring hur energieffektivisering kan integreras med ...
Läs mer

METODER FÖR RISKBEDÖMNING AV ÅTGÄRDER

Projektet syftar till att implementera tidigare utvecklat koncept avseende metodik för statusbestämning ...
Läs mer

DIGITALISERINGSRAMVERK FÖR ENERGIOPTIMERING & SMART UNDERHÅLL

Projektet syftar till att utveckla ett molnbaserat digitaliseringsramverk för energioptimering ...
Läs mer